Tandvårdslagen
(1985:125)
Patientsäkerhetslagen
(2010:659)
LVFS 2003:11Lagen (1993:584)
Förordningen
(1993:876)
Patientdatalagen
(2008:355)
SOSFS
(2008:14)
Socialstyrelsens
föreskrifter
SOSFS 2011:9
Socialstyrelsens
föreskrifter
SOSFS 2008:1
EU Direktiv
93/42/EEG

Lagar & Regler

Som kund till IQDENT kan du alltid vara säker på att vi följer alla regler och lagar. För att garantera detta arbetar vi under FR2000 som är ett kvalitets- och ledningssystem som revideras varje år av extern revisor. Alla våra arbeten produceras i Sverige.

Vi ger dig trygghet!